Uprawnienia do montażu oraz odbiór rusztowań metalowych
0 Comment 10874

Uprawnienia do montażu oraz odbiór rusztowań metalowych

Budownictwo

Osoby, które zajmują się montażem i demontażem rusztowań, powinny posiadać odpowiednie uprawnienia, tak samo jak osoba odpowiedzialna za odbiór rusztowania. Lepiej zawczasu przejść specjalistyczne szkolenie niż narażać się na srogą grzywnę ze względu na nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Jaka ustawa reguluje zagadnienia dotyczące uprawnień i jaki kurs powinien odbyć przyszły montażysta rusztowań? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.

Uprawnienia do montażu i demontażu rusztowań

Osoby podejmujące się montażu rusztowań powinny posiadać odpowiednie uprawnienia, które są regulowane przez § 23 i § 26 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263). Składają się na nie: ukończenie szkolenia oraz pozytywny wynik sprawdzianu, który przeprowadzany jest przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W ten sposób kandydat otrzymuje świadectwo i uzyskuje wpis do książeczki operatora.

Ponadto montażyści rusztowań są zobowiązani do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości oraz środków ochrony indywidualnej. Obowiązek ten jest regulowany § 120 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Odbiór rusztowania

Duża odpowiedzialność spoczywa również na osobach, które odbierają rusztowania – stwierdza ekspert z firmy Euro-Rusztowania z Wrocławia, która zajmuje się sprzedażą, wynajmem, transportem oraz montażem rusztowań różnego rodzaju. Powinny one legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania. Określa on m.in. użytkownika oraz przeznaczenie rusztowania, wykonawcę montażu rusztowania z danymi personalnymi, dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji, a także datę przekazania rusztowania do użytkowania i terminy kolejnych przeglądów.

Dodaj komentarz

Back to Top