Jak zrezygnować z polisolokaty Vienna Life i odzyskać utracone środki?
0 Comment 329

Jak zrezygnować z polisolokaty Vienna Life i odzyskać utracone środki?

Finanse, Poradnik
[REKLAMA]

Polisolokaty Skandia TU SA, funkcjonujące obecnie pod marką Vienna Life to produkty finansowe, które były oferowane jako sposób na duże zyski z gwarancją ochrony kapitału. W praktyce okazały się jednak inwestycją, która przynosi stratę, co wynika przede wszystkim z wysokich opłat za zarządzanie oraz zapisów naruszających wewnętrzną równowagę umowy (całe ryzyko przerzucone na właściciela polisolokaty). Sprawą zajął się UOKiK, a wielu klientów podjęło decyzję o rezygnacji z polisolokaty. Jak zrobić to skutecznie? W jaki sposób odzyskać utracony kapitał? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na wstępie należy zaznaczyć, że Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w dniu 26 października 2016 roku zmieniło nazwę na Vienna LifeTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group. Na potrzeby tego artykułu obie nazwy będą używane zamiennie, ale oznaczają ten sam podmiot.

Polisolokaty Skandia – duże ryzyko, ogromne straty

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Skandia przez kilka lat (do 2015 roku) oferowało tzw. polisolokaty, które były promowane jako produkt, który zapewni wyższy zysk niż tradycyjna lokata bankowa, a jednocześnie zapewni 100% ochronę kapitału. W praktyce polisolokaty to ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Klienci, którzy podpisali tego typu umowy zauważyli, że zainwestowane przez nich środki pomniejszają się, a sprawą zajął się UOKiK, który wydał decyzję w tej sprawie (RKT-01/2016r). Postanowienie to jasno wskazuje nieprawidłowości w umowach polisolokat oferowanych przez Skandię. Są one następujące:

  • wszystkie negatywne skutki zawarcia umowy polisolokaty, czy też jej rezygnacji z niej obciążają klienta, co stanowi naruszenie wewnętrznej równowagi umowy oraz słuszności kontraktowej;
  • mechanizm obliczania wartości wykupu został skonstruowany w taki sposób, by właściciel polisolokaty pokrył wszystkie koszty niezależnie od długości trwania umowy (w tym także koszt akwizycji);
  • klient posiadający polisolokatę ponosi całkowite ryzyko zamiany wartości jednostek funduszy, co powoduje że straty można osiągnąć nawet w wieloletniej perspektywie;
  • pobieranie opłaty za likwidację polisolokaty stanowi w pewnym sensie ograniczenie prawa do wypowiedzenia umowy ze względu na groźbę bezpowrotnej utraty części środków UFK.

Skandia rezygnacja – jak skutecznie rozwiązać polisolokatę?

Skandia rezygnacja to jedno z najczęściej wyszukiwanych w Internecie haseł w związku z polisolokatami. Niezadowoleni klienci szukają wyjścia z sytuacji, mimo iż Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oficjalnie nie istnieje. Kontynuatorem jego działań jest jednak Vienna LifeTowarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, czyli podmiot, który obsługuje obecnie polisolokaty Skandia. Najpopularniejsze polisolokaty Skandia to produkt funkcjonujący pod nazwą Multiportfel Złoty Wiek. Jak z niego zrezygnować?

Wystarczy zalogować się na konto klienta i pobrać wniosek o wypłatę wykupu częściowego lub wartości wykupu. Następnie należy go wypełnić i podpisać. Ostatnią czynnością jest odesłanie tego formularza listem poleconym do towarzystwa Vienna Life. Warto pamiętać by dołączyć do niego kserokopię dowodu osobistego oraz zachować sobie dowód nadania. Tak samo należy postąpić w przypadku polisolokat Skandia o innej nazwie.

Po rozpatrzeniu wniosku ubezpieczyciel wypłaca wartość wykupu, która jest naliczana według mechanizmu zawartego w warunkach umowy. Oczywiście środki zostają pomniejszone o opłatę likwidacyjna polisolokaty, co sprawia, że z reguły przynosi ona dużą stratę. Czy da się odzyskać zainwestowany kapitał?

Vienna Life rezygnacja -jak odzyskać środki utracone w wyniku zakupu polisolokaty?

Odzyskanie środków jest możliwe, ale swoich praw należy dochodzić na drodze cywilnoprawnej. W tym celu warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w dochodzeniu tego typu roszczeń. Więcej na informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://oplatylikwidacyjne24.pl/polisolokaty-skandia/.

Należy podkreślić, że dużą szansę na odzyskanie swoich pieniędzy mają również osoby, które już wcześniej zrezygnowały z umowy. Mogą oni walczyć o swoje prawa jeżeli:

  • nie minęło 10 lat od dnia rozwiązania polisy (w przypadku umów rozwiązanych przed 09.07.2018 r.);
  • nie minęło 6 lat od dnia rozwiązania polisy (w przypadku umów rozwiązanych po 09.07.2018 r.).

Oferowane przed laty polisolokaty Skandia to produkty, które przyczyniły się do utraty środków wielu klientów. W wielu przypadkach były to oszczędności całego życia, w związku z czym warto skorzystać z fachowej pomocy i dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Aktualne przepisy prawne dają dużą nadzieję na sukces.

Dodaj komentarz

Back to Top