Organizacja zajęć indywidualnych z uczniem
0 Comment 239

Organizacja zajęć indywidualnych z uczniem

Dzieci, Edukacja, Nauka
[REKLAMA]

Zgodnie z art. 127 ust. 16 ustawy Prawo oświatowe dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.

Podstawą dostarczenie orzeczenia

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie organizowania nauczania indywidualnego:

  • indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu,
  • dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

W związku z tym nauczanie indywidualne powinno być organizowane niezwłocznie po dostarczeniu do szkoły orzeczenia, z uwzględnieniem okresu jego organizacji wskazanego w orzeczeniu.

Istotną kwestią, która może wpływać na podjęcie organizacji nauczania indywidualnego, jest 14-dniowy termin przysługujący na wniesienie odwołania od decyzji zespołu. Zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Ponadto na podstawie art. 130 § 1 i 2 kodeksu postepowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Natomiast wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zgodnie z art. 130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. W związku z tym w sytuacji, gdy rodzice dostarczyli orzeczenie do szkoły i wnieśli o organizację nauczania indywidualnego, dyrektor powinien niezwłocznie podjąć czynności związane z organizacją nauczania w tej formie.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie indywidualnego nauczania, indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu potrzebie indywidualnego nauczania. W związku z tym organ prowadzący nie może odmówić dyrektorowi szkoły organizacji indywidualnego nauczania w określonym terminie. W wielu organach prowadzących uzgodnienia dotyczące organizacji nauczania indywidualnego polegają na akceptacji terminów przedstawionych przez dyrektora na podstawie wcześniej ustalonych zasad działania w takich sytuacjach oraz zgodnie z okresem nauczania wskazanym w orzeczeniu.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616) – §  2, §  3 ust. 1 i 2.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) – art. 130 § 4.

Marzenna Czarnocka, ekspert portalu ePedagogika.pl

Dodaj komentarz

Back to Top