Gdzie zamontować szambo na posesji?
0 Comment 1628890

Gdzie zamontować szambo na posesji?

Budownictwo, Dom
[REKLAMA]

Budowa własnego domu to spore wyzwanie. Pojawiające się w tym procesie pytania często sprawiają sporo problemów. Odpowiadamy na jedno z takich pytań dotyczące umiejscowienia zbiornika na nieczystości na działce z domem.

Właściciele nieruchomości są prawnie zobowiązani do zapewnienia czystości, w tym także do odpowiedniego zarządzania ściekami. Nie jest to problemem, jeśli posesja znajduje się na terenie działania komunalnej sieci kanalizacyjnej – wystarczy podłączenie do już istniejącej infrastruktury. W zupełnie innej sytuacji znajdują się osoby mieszkające na terenach pozbawionych tego udogodnienia. To w ich gestii znajduje się zapewnienie odpowiednich rozwiązań technologicznych, których zasady działania są ściśle regulowane przez art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. Egzekwowaniem przepisów zajmują się wójtowie, gospodarze gmin, prezydenci lub burmistrzowie miast. W sytuacjach skrajnych mogą wydać urzędowy nakaz wyposażenia nieruchomości w odpowiednią instalację.

Najprostszym, najszybszym, a także optymalnym ekonomicznie rozwiązaniem problemu odprowadzania ścieków jest inwestycja w przydomowe szambo. Podstawowa zasada mówi, że musi być ono wyposażone w szczelny, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Zakup zbiornika nie stanowi problemu, dostępne na rynku szamba betonowe spełniają powyższe warunki, są też dostępne w szerokiej gamie rozmiarów zdolnych pokryć potrzeby każdego gospodarstwa domowego, a przy tym nie kosztują dużo. W przypadku szamb o pojemności nieprzekraczającej 10m3 nie jest wymagane zezwolenie na budowę, wystarczy jedynie zgłoszenie złożone w odpowiednim urzędzie. Budowa większego szamba wymaga już uzyskania pozwolenia na budowę. Montaż możemy wykonać we własnym zakresie, choć zdecydowanie rozsądniejszym pomysłem będzie zlecenie tych prac wyspecjalizowanej ekipie.

Umiejscowienie zbiornika na działce

Położenie szamba na działce nie może być przypadkowe, tu również zastosowanie mają dedykowane przepisy ujęte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Definiują one szambo jako szczelny zbiornik, którego pokrywa, dno i ściany wykonane są z nieprzepuszczalnych materiałów gwarantujących szczelność, zbiornik musi być również wyposażony w odpowiedni system wentylacyjny.

W rozporządzeniu znajdziemy także szczegółowe wytyczne dotyczące miejsca instalacji i usytuowania zbiorników. Kluczowe znaczenie ma odległość szamba betonowego od istotnych elementów architektonicznych i zgodnie z przepisami dla zbiorników do 10 m3 musi ona spełniać następujące minima:

  • 15 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych,
  • 5 metra od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego.

Odległości te ulegają zmniejszeniu, jeśli posesja stanowi element zabudowy  jednorodzinnej, zagrodowej lub przeznaczonej do rekreacji indywidualnej. W takim przypadku wynoszą one:

  • 5 metrów od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
  • 2 metry od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego.

Pewnym udogodnieniem jest dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości zmniejszenie odległości w przypadku bezpośredniego sąsiadowania z sobą wielu działek budowlanych. Decyzja taka jest wydawana indywidualne, a w celu jej uzyskania należy się zwrócić z zapytaniem do władz gminnych lub miejskich. Skrócenie odległości, a nawet montaż w granicy działki będzie też możliwy w przypadku kiedy szambo sąsiaduje ze zbiornikiem położonym na kolejnej działce.

Powyższe odległości ulegają zwiększeniu, jeśli rozważamy montaż zbiornika o pojemności przekraczającej 10 m3, ale nie większych niż 50 m3 i w tym wypadku są one określone w następujący sposób:

  • 30 metrów od okien i drzwi zabudowań mieszkalnych i gospodarczych,
  • 5 metra od granicy działki,
  • 10 metrów od drogi lub ciągu pieszego.

Jeśli planujemy budowę zbiornika, którego pojemność przekracza 50m3, to konieczna będzie konsultacja z wojewódzkim inspektorem sanitarnym. W tym wypadku odległości oraz szczegółowe wytyczne ustalane są w trybie indywidualnym.

Poprawny pomiar dystansu powinien być wykonany poprzez przeprowadzanie poziomej linii łączącej w najkrótszy sposób szambo z budynkami lub granicą działki. Warto pamiętać, że każde szambo musi być oddalone o co najmniej 15 metrów od studni i ujęć wody.

Dodaj komentarz

Back to Top